પો.સ.ઇ. કેડરની પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા લેવાનું આયોજન કરવામાં આવી રહેલ છે જે તમામે નોંધ લેવા વિનંતી છે.

.પો.સ.ઇ. કેડરની પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા લેવાનું આયોજન કરવામાં આવી રહેલ છે જે તમામે નોંધ લેવા વિનંતી છે.Post a Comment

Previous Post Next Post